scholars

സുബൈര്‍ മങ്കടയുടെ കല്ലുവെച്ച നുണകള്‍

mbn

പിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സുബൈര്‍ മങ്കടയുടെ കളവുകള്‍ കടലു കടന്ന്‍ യെമെന്‍ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. യെമെനിലെ സലഫി ഉലമാക്കള്‍ക്കെതിരെ കളവ് പറയാന്‍ മാത്രമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മങ്കടയായ അബുഖദീജയും കൂട്ടരും തുടങ്ങിയ ഹജൂരി വെബ് സൈറ്റിലോ അറഫാത്ത് എന്ന യെമനിയുടെ വഹ്’യയ്ന്‍ വെബ്സൈറ്റിലോ ഇല്ലാത്ത പുതിയ കളവാണ് സുബൈര്‍ മങ്കട കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിസ്മി (നമസ്കാരത്തില്‍)ഉറക്കെ ചൊല്ലുന്നവര്‍ മുഴുവന്‍ മുബ്തദിഉകള്‍ ആണെന്ന്‍ ഹജൂരി പറഞ്ഞുവത്രെ! ഇതാണത്രേ അവരുടെ ഗുലുവ്വിന് ഒരു ഉദാഹരണം! ഇബ്നു തയ്മിയ്യ റഹിമഹുല്ലാഹ്  പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യം ”

Read More

ശൈഖ് യഹ്’യ അല്‍ ഹജൂരി : ആരോപണങ്ങളും വസ്തുതകളും

yhya

ഉലമാക്കളെ ഗീബത്ത് പറയുന്നവര്‍ പരലോകത്തെ ഭയപ്പെടുക. ലോകമാസകലം സലഫികള്‍ക്കെതിരെ സായുധ പരാക്രമം നടത്തുന്ന റാഫിദികളെ നേരിട്ട്, സഹാബത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം സമ്പത്തും സന്താനവും ത്യജിച്ച ശൈഖ് യഹ്’യ അല്‍ ഹജൂരി (ഹഫിദഹുല്ലാഹ് ) യെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് ഇന്ന്‍ പലരും വളരെ നിസ്സാരമായാണ് കാണുന്നത്. പല ത്വരീഖത്തുകളിലും ഹിസ്ബുകളിലും അംഗത്വം കിട്ടണമെങ്കില്‍ ഈ മുഹദ്ദിഥിനെ തെറി പറയല്‍ ഒരു ശര്‍ത്താണ്! എന്നാല്‍ സത്യാന്വേഷികളുടെ മുമ്പില്‍ അദ്ദേഹം ആത്മാഭിമാനിയായ ഒരു പണ്ഡിത സിംഹമായി നിലനില്‍ക്കുന്നു. ബാറക്കല്ലാഹു ഫീഹി.. Click

Read More

Biography of Imam Muslim (d.261 H)

muslim

The full name of Imam Muslim is Abul-Hussain `Asakiruddin Muslim bin Hajjaj AlQushairi An-Naisaburi. He belonged to the Qushair tribe of the Arab clan Rabi’ah. He was born in 202 or 206 H (819 or 821 CE) in Nishapur, a town of Iran. His parents were religious people and so he was brought up in

Read More

A Brief Biography of Ibn al-Qayyim (rahimahullaah)

ibnul qayyim

This Salafee Imaam became well-known with the title ‘Ibn Qayyim al-Jawziyyah’ because his father was the principal of the school ‘al-Jawziyyah’ in Damascus. As for his name, it is: Shams ud-Deen, Abu Abdullaah, Muhammad bin Abu Bakr ibn Ayyoob az-Zar’ee (an ascription to Azra’ which is in the south of Syria), then Dimashqee, Hanbalee. He

Read More

Biography of Maalik Ibn Anas (d. 179H)

malik4

Maalik Ibn Anas (d. 179H) He is the Shaykh of Islaam, the evidence of the Ummah, the Imaam of Daarul-Hijrah (i.e. al-Madeenah), Aboo ‘Abdullaah Maalik Ibn Anas Ibn Maalik Ibn Abee ‘Aamir Ibn ‘Amr Ibnul-Haarith Ibn Ghaymaan Ibn Khuthayl Ibn ‘Amr Ibnul-Haarith – and he is Dhoo Asbah Ibn ‘Awf Ibn Maalik Ibn Zayd Ibn

Read More

Imam Al Barbahari

safe_image

Imaam Abu Muhammad al Barbahaaree (d. 329 AH) His name, Kunyah and Lineage: He is the Imaam, the example, the Mujaahid, the Shaikh of the Hanbalee scholars and greatest of them in his time: Abu Muhammad Al-Hasan Ibn ‘Alee Ibn Khalf Al-Barbahaaree – an ascription to Barbahaar, which were medicines imported from India. His Birthplace

Read More

Biography of Ash-Shaafi’ee (d. 204H)

الامام-الشافعي

His Name and Lineage He was Mohammad bin Idrees bin Al ‘Abbaas bin ‘Uthmaan bin Shaafi’ bin Saa’ib bin ‘Ubayd bin ‘Abd-Yazeed bin Haashim bin Al Muttalib bin ‘Abd-Manaaf bin Qusay bin Kilaab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ayy bin Ghaalib. The Imaam, the Scholar of his time, the Protector of Hadeeth, the Faqeeh (jurist)

Read More

Biography of Imaam Al-Bukharee (d. 256H) (rahimahullaah)

bukhari

He is the Muhammad ibn Ismaa’eel ibn Ibraaheem ibn al-Mugheerah al-Bukhaaree, Aboo ‘Abdullaah, he was born in Shawwal, 194H. His Shaykh’s include: In Balkh: Makkee ibn Ibraaheem (126-214H) In Marw: ‘Adnaan ibn ‘Uthmaan al-’Atakee (145-221H), ‘Alee ibn al-Hasan ibn Shaqeeq (137-215H), Sadaqah ibn al-Fadl (c. 150-223H). In Neesaaboor: Yahyaa ibn Yahyaa ibn Bakr al-Muqri (142-226H).

Read More

Imaam Ahmad Ibn Hanbal [d.241H]

ahmad bin hanbal

He is the true Imaam, and the Shaykhul-Islaam, Aboo ‘Abdullaah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilaal Ibn Asad Ibn Idrees Ibn ‘Abdullaah Ibn Hayyaan adh-Dhuhlee ash-Shaybaanee al-Marwazee, then al-Baghdaadee, one of the outstansing Imaams. His father was from the soldiers of Marw, he died as a youth, and Ahmad was raised as an orphan.

Read More

അഹ്’ലുസ്സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ

scholar

അഹ്ലുസ്സുന്നത്തിന്റെ പടവാഹകരായ ഉലമാക്കൾ; അവരാകുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്നും ഈ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാനം അനന്തരമെടുത്തത്. അവരിലൂടെയാകുന്നു വിജ്ഞാനം കൈമാറിവന്നത്. അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ആരൊക്കെയെന്ന് അറിവന്വേശിക്കുന്ന നാമേവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മെയേവരേയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ അവരുടെ മരണ തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായ തീയ്യതി അഞ്ജാതമായവയെ `പൂജ്യം` കൊണ്ട്‌ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരനത്തിന്ന്‌, ഹിജ്‌റ വർഷം 352 ഇൽ മരണപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്റെ മരണ ദിവസവും മാസവും വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ അത്‌ ഇങ്ങനെ (00/00/352)സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Read More